Sociaal strafrecht 2021-11-23T16:43:43+01:00

SOCIAAL STRAFRECHT

Onze competenties

De discipline sociaal strafrecht bevindt zich tussen het strafrecht en het sociaal recht.

Het arbeidsrecht omvat alle normen die de verhoudingen tussen werkgever en werknemer regelen. Sociaal recht richt zich meer specifiek op de relaties tussen de burger en de staat.

Sociaal strafrecht is daarom het strafrecht, dat wil zeggen een recht dat sancties, geldelijk of vrijheidsbenemend in de ernstigste gevallen oplegt, in geval van schending van de sociale norm.

Het doel van het sociaal strafrecht is om de effectiviteit van arbeidsrechtelijke normen te waarborgen.

De aansprakelijkheid van zowel natuurlijke als rechtspersonen kan aan de orde zijn.

Zowel de werknemer als de werkgever kunnen tijdens hun arbeidsrelatie overtredingen begaan.

Sinds 2011 is er een wetboek van sociaal strafrecht opgesteld, dat tot doel heeft inbreuken en sancties met betrekking tot sociaal recht bijeen te brengen.

Het omvat de volgende misdrijven: pesterij, discriminatie, ter beschikking stellen van arbeidskrachten, verborgen werk, …

Het wetboek van sociaal strafrecht heeft vier niveaus van financiële sancties ingevoerd, afhankelijk van de ernst van de begane strafbare feiten.

Andere sancties kunnen worden opgelegd: de sluiting van het bedrijf, de straf van een beroepsverbod, het verbod om het bedrijf zelf of door een tussenpersoon te exploiteren.

We interveniëren zowel voor de vervolgde persoon, dat wil zeggen de persoon aan wie een inbreuk wordt verweten en die de “betichte” wordt genoemd, als voor het mogelijke slachtoffer van deze inbreuk, die “burgerlijke partij” wordt genoemd, die recht heeft op volledige vergoeding van de geleden schade.

Wij staan onze cliënten bij over de hele strafrechtelijke procedure, van het juridisch advies in ons kantoor, via onze bijstand tijdens hun verhoor en hun verschijning voor de strafrechter, in de verschillende fasen van de procedure.

Nos avocats pratiquant cette discipline

______

Faites appel à un de nos avocats spécialisés dans le droit de la construction et de la promotion immobilière

Premier contact

Nous comprenons que les différends auxquels vous, votre famille ou votre entreprise êtes confrontés peuvent sembler intimidants. Notre objectif est de vous mettre à l’aise.
  Si vous souhaitez nous contacter immédiatement

  Appelez-nous

  02 735 00 11

  Autres services en droit immobilier

  ______

  Les baux
  Les baux
  Les baux
  Les baux
  Les baux
  Les baux
  Les baux